Onze verantwoordelijkheid in de markten en tegenover het milieu

Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschappen en in de markten  

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn
 
Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen. We hechten er belang aan om op een transparante en constructieve manier met de lokale overheden om te gaan en de nationale wetgevingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

better together met klanten en leveranciers

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers uit, waar we ook actief zijn. 
We werken samen met klanten en leveranciers in het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en in het uitwerken van industriële analyses. 

In 2015 versterkte Bekaerts Aankoopafdeling haar engagement om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. We breidden de scope uit tot 75% van onze globale bestedingen (1). We hebben duurzaamheidsclausules  afgesloten met onze belangrijkste walsdraadleveranciers, die 80% van onze walsdraad aankopen wereldwijd vertegenwoordigen. (1) In deze meerjarige overeenkomsten vormen duurzaam ondernemen, integratie in de toeleveringsketen en innovatie expliciete bouwblokken. In 2016 hebben we bovendien soortgelijke overeenkomsten met leveranciers uit andere productcategorieën afgesloten. Gedeelde objectieven en actieplannen voor 2017 werden opgezet met onze belangrijkste leveranciers om duurzaamheid doorheen de toeleveringsketen verder vooruit te stuwen.
(1) Exclusief BBRG 

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2016 hebben alle leveranciers onder het Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend en vulden ze de meest recente CFSI vragenlijst in. Dit is een initiatief van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en de Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om kwesties rond mineralen uit conflictregio’s aan te pakken. 

We werken met globale klanten actief samen in duurzaamheidsprogramma’s. We steunen hun CSR programma’s door specifieke acties in ons CSR beleid te implementeren en we nemen deel aan duurzaamheidsinitiatieven en standaarden om te beantwoorden aan specifieke vragen van de klant.

Onze veantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

We streven er voortdurend naar om minder materialen te gebruiken, ons energieverbruik te reduceren en afval te verminderen. 

Bekaerts zorg voor het milieu wordt toegepast in drie deelaspecten: onze voortdurende inspanningen om mileuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen, preventie en risicobeheer, en de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu. 

1. Onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. In 2016 boekten we vooruitgang in enkele globale programma’s: 
 • Het LED programma dat alle traditionele verlichting vervangt door LED verlichting wereldwijd, is verder uitgerold. Ons energieverbruik is hierdoor reeds met 63 GWh per jaar afgebouwd. We verwachten dat we het programma zullen kunnen afronden tegen eind 2017.
 • Met uitzondering van China kwam 25% van onze elektriciteit van herbruikbare energiebronnen. China inbegrepen (waar stroom van hernieuwbare energiebronnen schaars is) kwam 15% van hernieuwbare bronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van de betrokken data.
 • We hebben verdere vooruitgang geboekt in het verwerken van gebruikt zoutzuur. Een groot aantal Bekaert fabrieken besteedt de verwerking van zoutzuur uit aan externe afnemers. Deze bedrijven zetten de afvalzuren om in ijzerchloride coagulanten die gebruikt worden waterzuivering. Er werden labtesten uitgevoerd om het gebruikte zoutzuur om te zetten in een ijzerchloride oplossing, wat het hergebruik door afnemers zal vergemakkelijken. Een alternatieve werkwijze bestaat erin het gebruikte zoutzuur ter plaatse te recupereren, te verwerken en te hergebruiken in het productieproces.
2. Preventie en risicobeheer in Bekaerts milieubeleid.
 • Bekaerts globale procedure die voorzorgsmaatregelingen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging(ProSoil) verzekert, werd in 2016 verder uitgewerkt met concrete actieplannen.
 • Verantwoord gebruik van water is ook een blijvende prioriteit. In 2016 werden programma’s die erop gericht zijn om waterverbruik op lange termijn te verminderen verder uitgebreid. We voerden diepgaande analyses en evaluaties uit op onze waterbalans om een standaard voor Bekaert wereldwijd te bepalen.
 • In 2016 waren 95% van de Bekaert vestigingen wereldwijd ISO 14001 gecertifieerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000 standaard die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling. Het is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die toegevoegd worden aan de consolidatieperimeter. Bekaert ontving ook een certificaat voor ISO 14001 en ISO 19001 op groepsniveau. De ISO 9000 familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
3. Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds in beschouwing wordt genomen vanaf de R&D fase van nieuwe producten. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling. Nieuw ontwikkelde producten met ecologische voordelen worden beschreven in het Technologiehoofdstuk.

Enkele voorbeelden:
 • Fortifix®, een stalen tussenlaag uit staalkoord die gebruikt wordt  voor niet-structurele schade aan het wegdek. Deze oplossing biedt niet alleen een hoge levensduur, het is bovendien 100% recycleerbaar.
 • Droog- en verwarmingssystemen op gas en elektrische infrarood droogtechnologieën die de efficiëntie verhogen en het energieverbruik verminderen. Deze systemen worden gebruikt in verschillende sectoren en toepassingen zoals de papier- en kartonindustrie of voor toepassingen in metaalverwerking.
 • Laagkoolstofdraad bedekt met een watergebaseerde coating ter vervanging van deklagen op basis van solventen.
 • Zaagdraad die fabrikanten in de fotovoltaïsche industrie toelaat om polysilicium te versnijden in wafers voor de productie van zonnepanelen met een minimum aan materiaalverlies.
 • Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken, laat klanten toe om banden te produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Dit resulteert in een lagere uitstoot van CO2 emissies en minder brandstofverbruik voor de eindgebruiker. Bekaerts staalkoord met de hoogste treksterkte vermindert het gewicht van staalkoord in banden met 30% vergeleken met staalkoord met een normale treksterkte.
 • Bridon-Bekaert Ropes Group bracht met NXG (next generation) kabels en Brilube Extreme® een beloftevolle nieuwe productcombinatie voor diepwatertoepassingen op de markt. Bij onderzeese toepassingen onder hoge druk kunnen bestanddelen van smeermiddelen afbreken, vooral wanneer de kern van de staalkabels loswikkelt. Dat kan zorgen voor versnelde corrosie, een kortere levensduur van de kabels, milieuverontreiniging en een stijging van de operationele kosten. Bridon-Bekaert Ropes Group ontwikkelde NXG kabels waarvan de kern geëxtrudeerd is met druk-resistente polymeren met lage wrijvingscoëfficiënt. De voordelen zijn een betere ondersteuning van de kabelconstructie, het beperken van waterinsijpeling in de kern en als katalysator voor andere versterkers. Deze kabels werden ontwikkeld  in combinatie met Brilube Extreme®, een nieuwe generatie smeermiddel dat werd ontwikkeld door Bridon-Bekaert Ropes Group en geselecteerde smeermiddelenproducenten om aan extreme diepzee-omstandigheden en grote temperatuurschommelingen te kunnen weerstaan en aan de alsmaar strenger wordende milieuvoorschriften te voldoen. Brilube® smeermiddelen worden gebruikt bij zowel de kabelproductie zelf als bij kabelassemblage op maat en bij onderhoud.