Financieel overzicht

Overzicht Financieel Overzicht

 Download volledig financieel overzicht

 • Geconsolideerde jaarrekening
 • Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 • Geconsolideerd overzicht van het volledig perioderesultaat
 • Geconsolideerde balans
 • Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
 • Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 Download 

 

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

1.  Algemene informatie

2.  Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

2.1.  Conformiteitsverslag

2.2.  Algemene principes

 • Voorstellingsbasis
 • Consolidatieprincipes
 • Valutaomrekening

2.3.  Balanselementen

 • Immateriële activa
 • Goodwill en bedrijfscombinaties
 • Materiële vaste activa
 • Lease-overeenkomsten
 • Investeringssubsidies
 • Financiële activa
 • Voorraden
 • Kapitaal
 • Minderheidsbelangen
 • Voorzieningen algemeen
 • Voorzieningen voor personeelsbeloningen
 • Rentedragende schulden
 • Handelsschulden en overige verplichtingen op ten hoogste een jaar
 • Winstbelastingen
 • Derivaten, afdekking en afdekkingsreserve
 • Bijzondere waardevermindering van activa

2.4.  Elementen van de winst-en-verliesrekening

 • Opname van opbrengsten
 • Onderliggende prestatiemaatstaven

2.5.  Overzicht van het volledig perioderesultaat en mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2.6.  Diverse

 • Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
 • Voorwaardelijke activa en verplichtingen
 • Gebeurtenissen na balansdatum
2.7   Herwerkings- en herclassificatie-effecten

 Download

3.  Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

3.1.  Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving

3.2.  Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

 Download

4. Segmentrapportering

 Download

5.  Elementen van de winst-en-verliesrekening en het volledig perioderesultaat

5.1.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie
5.2.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten
5.3.  Renteopbrengsten en -lasten
5.4.  Overige financiële opbrengsten en lasten
5.5.  Winstbelastingen
5.6.  Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen
5.7.  Winst per aandeel

 Download

6.  Balanselementen

6.1.  Immateriële activa
6.2.  Goodwill
6.3.  Materiële vaste activa
6.4.  Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen
6.5.  Overige vaste activa
6.6.  Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
6.7.  Operationeel werkkapitaal
6.8.  Overige vorderingen
6.9.  Geldmiddelen & kasequivalenten en geldbeleggingen
6.10.  Overige vlottende activa
6.11.  Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met deze activa
6.12.  Gewone aandelen, eigen aandelen en op aandelen gebaseerde betalingen
6.13.  Overgedragen resultaten en overige Groepsreserves
6.14.  Minderheidsbelangen
6.15.  Voorzieningen voor personeelsbeloningen
6.16. Overige voorzieningen
6.17.  Rentedragende schulden
6.18.  Overige verplichtingen op meer dan een jaar
6.19.  Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar

 Download

7.  Diverse elementen

7.1.  Toelichtingen bij het kasstroomoverzicht
7.2.  Effect van bedrijfscombinaties
7.3.  Beheer van financiële risico’s en derivaten
7.4.  Voorwaardelijke verplichtingen en toezeggingen
7.5.  Verbonden partijen
7.6.  Gebeurtenissen na balansdatum
7.7.  Opdrachten uitgevoerd door de Commissaris en aanverwante personen
7.8.  Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen

 Download


Informatie met betrekking tot de moedervennootschap
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA
 • Voorstel van resultaatsverwerking NV Bekaert SA 2015
 • Statutaire benoemingen

 Download 

Verslag van de commissaris

 Download

Management

 Download

Definities & downloads

 Download