Samenvatting van het financieel overzicht

Onderliggende EBIT evolutie

Bekaerts onderliggende EBIT nam toe met 32% tot € 305 miljoen, aan een marge van 8,2%. Dit was het resultaat van solide volumegroei, positieve effecten van prijszetting, product-mix en voorraadaanpassingen, en aanzienlijke kostenbesparingen. Deze margeverhogende effecten werden deels tenietgedaan door de integratie van de Bridon-activiteiten in Bridon-Bekaert Ropes Group, nadelige wisselkoerseffecten, lage marges in Venezuela door volumeverliezen en wisselkoersschommelingen, en diverse andere invloeden.

Omzet en financieel overzicht

Omzet
Bekaert realiseerde in 2016 een geconsolideerde omzet van € 3,7 miljard, een stijging van 1% in vergelijking met vorig jaar. De geconsolideerde omzet werd gestuwd door volumegroei met 4% (1). Deze groei werd grotendeels tenietgedaan door lagere walsdraadprijzen (-1%) en prijs-mix effecten (-2%). Het netto effect van fusies, overnames en desinvesteringen was +2,5% terwijl nadelige wisselkoerseffecten -2,5% bedroegen.

(1) 2,7% volumegroei inclusief het effect van -1,4% door de sluitingsperiode van de Venezolaanse activiteiten als gevolg van grondstoftekorten. De impact was gelimiteerd tot -0,4% op het geconsolideerde omzetniveau en is onderdeel van de wisselkoerseffecten.

De omzet van het vierde kwartaal lag 9% hoger in vergelijking met het laatste kwartaal van 2015. Fusies en overnames voegden 6% toe en de organische omzetgroei was 3% als gevolg van sterke volumegroei in Pacifisch Azië. Wisselkoerseffecten neutraliseerden na een sterke klim van de Braziliaanse real en de Chileense peso in de afgelopen maanden.

De gezamenlijke omzet(2) telde € 4,4 miljard voor het jaar, een lichte daling (-1%) tegenover 2015 als gevolg van vlakke organische groei, een beperkt netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen (+1%) en ongunstige wisselkoerseffecten (-2%).

(2) De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.

Dividend
De Raad van Bestuur bevestigt het vertrouwen in de strategie en de toekomstperspectieven van de onderneming en zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 10 mei 2017 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 1,10 per aandeel, tegenover € 0,90 per aandeel vorig jaar. Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 15 mei 2017.

Samenvatting van het financieel overzicht

Financiële resultaten
Bekaert heeft een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) geboekt van € 305 miljoen (tegenover € 231 miljoen in 20149). Dit stemt overeen met een marge op omzet van 8,2% (versus 6,3% in 2015). De eenmalige elementen bedroegen € -45 miljoen (in vergelijking met € -12 miljoen in 2015) en omvatten herstructureringskosten in Turkije, Maleisië en Bridon-Bekaert Ropes Group (voor een totaal van € -27,1 miljoen), bijzondere afwaarderingen op materiële vaste activa in Huizhou, China (€ -16,2 miljoen), M&A gerelateerde honoraria (€ -8,6 miljoen) en andere eenmalige opbrengsten (€ +7 miljoen). Inclusief deze aanpassingen bedroeg EBIT € 260 miljoen, wat neerkomt op een marge op omzet van 7,0% (tegenover € 219 miljoen of 6,0%). EBITDA-onderliggend bedroeg € 513 miljoen (13,8% marge) in vergelijking met € 436 miljoen (11,9%), EBITDA bedroeg € 481 miljoen, wat een EBITDA-marge op omzet vertegenwoordigt van 13,0% (versus 12,0%).

De commerciële en administratieve kosten stegen met € 18 miljoen tot € 315 miljoen ten gevolge van fusies, overnames en desinvesteringen (€ 23 miljoen) en kosten gerelateerd aan het customer excellence programma (€ 7,8 miljoen); effecten die gedeeltelijk gecompenseerd werden door lagere overhead kosten zoals deze gerelateerd aan het manufacturing excellence programma (€ -6,7 miljoen besparingen in vergelijking met vorig jaar) en de positieve impact van wisselkoersschommelingen. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling daalden van € 65 miljoen naar € 64 miljoen. Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten omvatten de hierboven vermelde eenmalige elementen.

De nettorentelasten bedroegen € -73 miljoen, aanzienlijk hoger dan vorig jaar (€ -62 miljoen) als gevolg van de stijging in de brutoschuld (met € 320 miljoen) gerelateerd aan de Bridon fusie. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -37,5 miljoen (ten opzichte van € -33,8 miljoen) als gevolg van de toename van de reële waarde van de conversie-optie van de vorige obligatie in lijn met de evolutie van de koers van het aandeel (non-cash impact van € -42,7 miljoen), en de reële waarde-aanpassing van de optie onder de nieuwe converteerbare obligatielening met een positieve impact van € +5,3 miljoen. De overige financiële opbrengsten en lasten namen af met € 16 miljoen in de tweede helft van 2016 als gevolg van de aflossing van USD-leningen in Vicson, Venezuela, wat resulteerde in de opheffing van een provisie die hiertoe werd aangelegd.

De winstbelasting bedroeg € 62 miljoen, tegenover € 36 miljoen in 2015. De toename is te wijten aan de hogere winstgevendheid en een aanzienlijk aandeel van niet aftrekbare (niet cash) elementen, grotendeels verbonden aan de conversie van de obligatie.

Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen steeg van € 18 miljoen naar € 25 miljoen. De resultaten van de joint ventures in Brazilië waren stabiel terwijl de verliesmakende entiteiten in Xinyu, China gedeconsolideerd werden bij jaareinde 2015.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 112 miljoen in vergelijking met € 105 miljoen in 2015. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden steeg van € 4 miljoen naar € 7 miljoen. Na aftrek van het deel toerekenbaar aan minderheidsbelangen bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 105 miljoen, vergeleken met € 102 miljoen van vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) steeg tot € 1,87 in vergelijking met € 1,82 in 2015.

Balans
Op 31 december 2016 vertegenwoordigde het eigen vermogen 37,1% van de totale activa, tegenover 38,9% in 2015. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 66,8% (tegenover 55,4%).

De nettoschuld bedroeg € 1 068 miljoen, lager dan € 1 148 miljoen op 30 juni 2016 en hoger dan € 873 miljoen bij jaareinde 2015. De aanzienlijke afname sinds 30 juni 2016 was het gevolg van sterke cash generatie. De toename tegenover 31 december 2015 betreft het effect op de nettoschuld van de Bridon fusie (€ 279 miljoen). Nettoschuld op de onderliggende EBITDA was 2,1, in vergelijking met 1,9 op 31 december 2015. Zonder het effect van de Bridon fusie zakte de nettoschuld op onderliggende EBITDA naar 1,5, dankzij de sterke cash generatie.

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 400 miljoen, een afname ten opzichte van € 584 miljoen in 2015. De verbeterde cash generatie werd tenietgedaan door de hogere taxatie en het niet evenaren van de sterke daling van het werkkapitaal in 2015.

De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedroegen € -107 miljoen (tegenover € -363 miljoen), waaronder € -159 miljoen voor investeringen in materiële vaste activa en € +41 miljoen door acquisities en desinvesteringen.

Kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € -302 miljoen (tegenover € -268 miljoen in 2015) en waren onder meer het gevolg van aflossingen van rentedragende schulden, dividenden en rentebetalingen.

Investeringsupdate en overige informatie

De nettoschuld steeg naar € 1 068 miljoen in vergelijking met € 837 miljoen bij jaareinde 2015 en daalde in vergelijking met € 1 148 miljoen op 30 juni 2016. De nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,1, tegenover 1,9 op 31 december 2015. Zonder het effect van de Bridon fusie zakte de nettoschuld op onderliggende EBITDA naar 1,5 wat een aanzienlijke daling inhoudt, aangestuurd door sterke cash generatie.

Bekaert heeft vandaag de beslissing aangekondigd om de fabriek in Huizhou, Guandong Province (China), te sluiten. Investeringsbeperkingen in Huizhou hebben verhinderd om het potentieel van de fabriek op schaalgrootte te brengen en de kost-effeciëntie op te trekken tot op het niveau van de andere vestigingen in China. Daarom hebben we besloten om de activiteiten in Huizhou stop te zetten.

De Bridon-Bekaert ScanRope AS fabriek in Tønsberg (Norwegen) werd gesloten. Het activiteitsniveau van de fabriek werd zwaar getroffen door de terugval in olie- en gasmarkten sedert het begin van 2015.

Op 17 februari 2017 heeft het management van Bridon-Bekaert Ropes Group de herschikkingsmaatregelen van de Bridon-Bekaert fabriek in Belton, Texas (VS) aangekondigd. Een inkrimping van het personeelsbestand gecombineerd met investeringen zullen de operaties aanpassen aan de toekomstige noden en opportuniteiten.

We voeren onderhandelingen over het inbrengen van Bekaerts dochteronderneming in Sumaré (Brazilië), een hoge-marge staalkoordfabriek overgenomen van Pirelli, in het BMB (Belgo-Mineira Bekaert) joint venture partnerschap met ArcelorMittal. Bekaert houdt 44,5% van de aandelen van de joint venture aan en zou – na het bereiken van een overeenkomst en het verkrijgen van de wettelijke goedkeuringen – niet langer de resultaten van de Sumaré fabriek opnemen in de geconsolideerde cijfers.

In 2016 werden in totaal 392 049 eigen aandelen aangeleverd wegens de uitoefening van aandelenopties en wegens verkoop aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan. Bijgevolg zijn er op vandaag nog 3 885 446 eigen aandelen.

Segment rapporten

EMEA
Bekaerts activiteiten in EMEA behaalden uitstekende resultaten. EBIT, EBITDA en ROCE bereikten recordhoogten.

In vergelijking met een sterk 2015 bleef de vraag van de Europese markten solide. Dit was vooral van toepassing op de automobiel- en bouwmarkten, terwijl de vraag voor profieldraad als gevolg van uitgestelde of afgelaste investeringen in de olie- en gassector, afnam. De omzet was lager in de tweede helft van het jaar door de gebruikelijke seizoenseffecten.

De versterkte business portefeuille na de recente overnames, desinvesteringen en business exits, en de verhoogde impact van diverse transformatieprogramma’s stuwden EMEA’s solide, dubbelcijferige winstgevendheid naar een record: de onderliggende EBIT marge voor het boekjaar bedroeg 12,2% of € 141 miljoen in absolute cijfers, hetzij een stijging met 10% tegenover 2015.

De eenmalige elementen (niet opgenomen in onderliggende EBIT) bedroegen € -5 miljoen en waren vooral gerelateerd aan de herstructureringskosten in Turkije.

De investeringsuitgaven bedroegen € 52 miljoen en betroffen capaciteitsuitbreidingen en moderniseringen, voornamelijk in Slovakije, Roemenië en België.

 Bekaert verwacht een aanhoudend sterke vraag in de meeste markten behalve olie en gas. De Europese activiteiten hebben een goede start gemaakt in 2017 maar voorzien tijdelijke margedruk als gevolg van het niet onmiddellijk kunnen verrekenen van snel stijgende grondstofprijzen. Bovendien blijven we voorzichtig over de potentiële impact van groeiende onzekerheid in Europa, als gevolg van de beslissing van Groot-Brittanië om de Europese Unie te verlaten.

Noord-Amerika
De Noord-Amerikaanse activiteiten van Bekaert noteerden een organische volumegroei van 8%, vooral dankzij de heropbouw van de fabriek in Rome, Georgia (VS). Deze groei werd meer dan tenietgedaan op het niveau van de omzet als gevolg van de lagere walsdraadprijzen (-4,4%) die verrekend worden aan onze klanten; ongunstige mix-effecten (-5,2%) als gevolg van sterke groei in lager geprijsde productgroepen; en het omzeteffect van desinvesteringen (-1%).

De automobiel-, landbouw- en industriële staaldraadmarkten presteerden goed, terwijl de zwakke vraag van de olie- en gassector de omzet van profieldraden aantastte.

De onderliggende EBIT verdubbelde nagenoeg in vergelijking met vorig jaar als gevolg van een verhoogde capaciteitsbenutting dankzij hogere volumes en van de impact van acties om de concurrentiekracht in onze doelmarkten te verhogen. De winstmarges hebben nog niet het gewenste niveau bereikt maar de effecten van de ingevoerde maatregelen zijn duidelijk zichtbaar. De cashgeneratie (onderliggende EBITDA) steeg met 60% in vergelijking met vorig jaar en ROCE bedroeg bijna 12%.

In 2016 waren er geen eenmalige aanpassingen. Dit was wel het geval in 2015 door de finale afwikkeling van de verzekeringsuitkering met betrekking tot de brand in Rome, met een opbrengst van € +14 miljoen.

De investeringsuitgaven bedroegen € 21 miljoen en vonden vooral plaats in de staalkoordactiviteiten.

 Bekaert verwacht in de loop van 2017 meer impact van de transformatieprogramma’s en de eerste effecten van lopende uitbreidingsinvesteringen die gericht zijn op het beantwoorden van de groeiende vraag naar producten ‘made in America’. We blijven voorzichtig over de effecten op de marges van het VS-handelsbeleid en de eraan gerelateerde tariefwijzigingen.

Latijns-Amerika
In Latijns-Amerika daalde de omzet met 4% als gevolg van het volumeverlies in Venezuela veroorzaakt door tijdelijke sluitingen in periodes van grondstoftekorten (-2%) en ongunstige wisselkoersbewegingen (-2%).

De omzet van het vierde kwartaal steeg met 2,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar als gevolg van positieve wisselkoerseffecten na de sterke stijging van de Braziliaanse real en de Chileense peso in de afgelopen maanden. Aanzienlijke koersschommelingen van lokale valuta’s ten opzichte van de USD verklaren de compenserende effecten van walsdraadprijzen (+7%) en de prijs-mix van verkopen in lokale valuta’s (-7%) in het vierde kwartaal, jaar-op-jaar.

Bekaerts activiteiten in Latijns-Amerika overtroffen de marktgemiddelden in de meeste landen. EBIT en ROCE stegen met ongeveer 50% als gevolg van een sterkere business portefeuille in de regio, voornamelijk in Ecuador en Brazilië; een sterke vraag in Chili doorheen 2016; en betere prijszetting en kostenconcurrentie-vermogen in Peru. De EBITDA marge van 13% stuwde de cashgeneratie.

Bekaert investeerde € 14 miljoen in materiële vaste activa, voornamelijk in Ecuador en Chili.

We gaan uit van een aanhoudend zwak economisch klimaat in Brazilië en algemene economische onzekerheid in de hele regio. We verwachten toenemende druk van Chinese imports als gevolg van de sterkere lokale valuta’s en ondervinden enkele moeilijkheden in het tijdig verrekenen van gestegen walsdraadprijzen.

We voeren onderhandelingen over het inbrengen van Bekaerts dochteronderneming in Sumaré (Brazilië), een hoge-marge staalkoordfabriek overgenomen van Pirelli, in het BMB (Belgo-Mineira Bekaert) joint venture partnerschap met ArcelorMittal. Bekaert houdt 44,5% van de aandelen van de joint venture aan en zou – na het bereiken van een overeenkomst en het verkrijgen van de wettelijke goedkeuringen – niet langer de resultaten van de Sumaré fabriek opnemen in de geconsolideerde cijfers. Dit zou de totale marge van het segment ongunstig beïnvloeden gezien de hogere dan gemiddelde winstgevendheid van deze entiteit.

Ondanks de economische ontwikkelingen en de evoluties met betrekking tot aandeelhouderschap, verwachten we om de voordelen te behouden van onze sterke marktposities, duurzame kostenbesparingen en toenemende impact van onze transformatieprogramma’s.

De daling van de gezamenlijke omzet (-1%) was het gevolg van de gemiddelde koerseffecten van de Braziliaanse real (-4% jaar-op-jaar), ondanks de sterke klim van de munt in de tweede helft van 2016. De resultaten van onze joint ventures in Brazilië overtroffen de zwakke economische omstandigheden in het land. Hun bijdrage aan Bekaerts netto resultaat was gelijk aan dat van vorig jaar.

Pacifisch Azië
Bekaert behaalde een organische omzetgroei van 8,5% in Pacifisch Azie. De sterke vraag van automobiel-markten doorheen het jaar stuwden de groei in vergelijking met 2015. De impact van walsdraadprijzen (+1,5%) was het resultaat van aanzienlijke prijsdalingen in de eerste helft van het jaar gevolgd door een sterke klim in de tweede helft. Prijserosie en wisselkoerseffecten vertegenwoordigden -4% elk. Het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen bedroeg minder dan +1%.

De activiteiten van Bekaert in Pacifisch Azië noteerden robuuste prestaties in het laatste kwartaal van het jaar. De organische omzetgroei van 10% in vergelijking met dezelfde periode in 2015 was afkomstig van hogere volumes (+5%) en scherpe walsdraadprijsstijgingen (+10%), getemperd door prijserosie en mix-effecten (-5%). De vraag van zonne-energiemarkten veerde op vanaf de tweede helft van november, na de plotse daling in het derde kwartaal die werd veroorzaakt door veranderingen in terugleververgoedingen in China in juli 2016. Zaagdraad vertegenwoordigde 12% van Bekaerts omzet in Pacifisch Azië in 2016.

Onze activiteiten behaalden een sterke margetoename voor de hele regio: onderliggende EBIT steeg met 72% tot € 119 miljoen, aan een marge van 11,3%. Onderliggende EBITDA bedroeg € 222 miljoen, 25% hoger dan vorig jaar aan een marge van 21%. ROCE verdubbelde nagenoeg naar meer dan 12%.

Deze robuuste prestaties voor de regio waren het resultaat van een hoge capaciteitsbenutting, M&A activiteiten en de aanzienlijke impact van diverse transformatieprogramma’s.

Zoals eerder aangekondigd wordt de Shah Alam fabriek in Maleisië geleidelijk afgebouwd en verhuizen enkele productlijnen naar de Ipoh fabriek, ook in Maleisië. We hebben de beslissing genomen om de kleine staalkoordfabriek in Huizhou in de provincie Guandong in China te sluiten. Investeringsbeperkingen in Huizhou hebben verhinderd om het potentieel van de fabriek op schaalgrootte te brengen en de kost-efficiëntie op te trekken tot het niveau van de andere vestigingen in China. Daarom werd beslist om de operaties stop te zetten in Huizhou, en te investeren in andere bestaande vestigingen in het land.

Bekaert investeerde aanzienlijk in de regio en rapporteerde een totaal van € 59 miljoen investeringen in materiële vaste activa in 2016, waaronder uitbreidingsinvesteringen in staalkoordactiviteiten in China, India en Indonesië.

De eenmalige aanpassingen (€ -19 miljoen) behelsden waardeverminderingen van activa met betrekking tot de Huizhou plant in China en kosten gerelateerd aan de sluiting van de Shah Alam fabriek in Maleisië.

We verwachten dat de solide vraag van bandenmarkten zal aanhouden in 2017 en voorzien een sterke start voor zonne-energiemarkten in afwachting van nieuwe aanpassingen aan de terugleververgoedingen, waarna de volatiliteit opnieuw zal toenemen. We verwachten dat onze transformatieprogramma’s de hogere omzet- en rendabiliteitstrends zullen blijven ondersteunen.

Bridon-Bekaert Ropes Group
Bekaert behaalde 34% omzetgroei in het kabel- en advanced cords segment. De integratie van de Bridon activiteiten vertegenwoordigde een stijging van 37%. Ongunstige wisselkoerseffecten (-2%) en een lichte organische omzetdaling (-1%) temperden de groei. Zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie tastten de verkoopvolumes en de capaciteitsbezetting in de meeste kabelfabrieken aan. De kabelvolumes kenden een lichte stijging in het vierde kwartaal en de advanced cords business presteerde goed doorheen het hele jaar.

We verwachten aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie in de nabije toekomst. We verwachten wel een resultaatsverbetering van Bridon-Bekaerts Ropes Group in de loop van 2017. Het management implementeert maatregelen om de marktpositie te versterken en geleidelijk aan de voordelen van de schaalgrootte te benutten door verbeteringen aan de productie-footprint en de globale business portefeuille. Dit houdt de sluiting in van Bridon-Bekaert ScanRope AS in Tønsberg (Norwegen) en de recente aankondiging van de herschikkingsmaatregelen in de Belton fabriek in Texas (VS).

De eenmalige elementen bedroegen € -22 miljoen: € 9 miljoen van M&A transactiekosten en € 13 miljoen gerelateerd aan waardeverminderingen en herstructureringskosten, vooral met betrekking tot de sluiting van de ScanRope fabriek.